Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego

Bezpieczne stosowanie produktów leczniczych ma nadrzędne znaczenie. Należy zgłaszać wystąpienie zdarzeń niepożądanych (oraz przypadków podejrzenia lub potwierdzonej ciąży, lub narażenia płodu) do Działu Bezpieczeństwa Leków Celgene lub bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

ZGŁASZANIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH DO CELGENE

Celgene/ Bristol Myers Squibb
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel.: +48 22 260 6404

e-mail: informacja.medyczna@bms.com

ZGŁASZANIE ZDARZENIA NIEPOŻĄDANEGO DO URPL

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPLWMiPB
Al. Jerozolimskie 181c
02-222 Warszawa
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
tel.: +48 22 492 13 01
fax: +48 22 492 13 09

Aby zgłosić zdarzenie niepożądane do URPL, należy przejść na stronę URZĘDU.

Pytania dotyczące zarządzania ryzykiem produktów Celgene oraz Programów Zapobiegania Ciąży prosimy kierować na adres:

Celgene/ Bristol Myers Squibb
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel.: +48 22 260 6404
e-mail: informacja.medyczna@bms.com