Warunki użytkowania

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAMIESZCZONYMI PONIŻEJ WARUNKAMI UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ. UZYSKANIE DOSTĘPU DO WITRYNY ORAZ KORZYSTANIE Z NIEJ OZNACZA WYRAŻENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZGODY W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PONIŻSZYCH ZASAD I WARUNKÓW W ICH PEŁNYM BRZMIENIU.

Niniejsza witryna internetowa (Witryna) jest własnością firmy Celgene Limited (Celgene). Pragniemy poinformować, że Witryna jest obsługiwana, weryfikowana oraz aktualizowana przez oddział firmy Celgene w Polsce, jednakże jej hosting jest prowadzony na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i w Szwajcarii.
 

Ważna informacja prawna

Informacje i materiały zamieszczane w Witrynie w żadnym wypadku nie mogą zastępować kontaktów z osobami pracującymi w służbie zdrowia ani specjalistycznej porady lekarskiej. Treści publikowane w Witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny. Materiały umieszczone w Witrynie nie są i nie mogą być w żaden sposób traktowane jako porady lekarzy, farmaceutów lub innych pracowników służby zdrowia ani nie mogą stanowić podstawy postępowania w przypadku braku dostępu do lekarza lub wykwalifikowanego personelu medycznego. Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu jakiegokolwiek postępowania leczniczego należy zawsze skontaktować się z lekarzem lub z innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
 

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Witryna może zawierać określone stwierdzenia wybiegające w przyszłość, które obejmują określone lub bliżej nieokreślone ryzyko, opóźnienia, brak pewności i inne czynniki niezależne od Celgene, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki, dokonania i osiągnięcia będą istotnie różne od spodziewanych, a wyrażanych w tych oświadczeniach czy przez nie sugerowanych. Czynniki te mogą obejmować bieżące lub planowane działania w obszarze badań i rozwoju, decyzje podejmowane przez FDA, EMEA oraz inne organy regulacyjne, a także czynniki wymieniane w publicznych raportach publikowanych przez Celgene i podmioty powiązane. Celgene nie jest zobowiązana do aktualizacji oświadczeń odnoszących się do przyszłości z tytułu pojawienia się nowych informacji, zaistnienia wydarzeń przyszłych lub innych okoliczności.
 

Prawa własności intelektualnej

Treści zamieszczone w Witrynie, w tym wszystkie teksty, obrazy oraz dokumenty opublikowane, stanowią wyłączną własność Celgene lub podmiotów powiązanych i są objęte prawem autorskim; wszelkie prawa do nich są zastrzeżone i nie wolno ich modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, publikować ani przesyłać bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Celgene. Materiały opublikowane w Witrynie mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów prywatnych i niekomercyjnych pod warunkiem, że użytkownik nie będzie usuwał lub ukrywał not o prawach autorskich Celgene z treści pobranych lub skopiowanych z Witryny. Wszystkie nazwy produktów, nazwy handlowe znajdujące się w Witrynie są znakami towarowymi albo zarejestrowanymi znakami towarowymi stanowiącymi własność Celgene lub podmiotów powiązanych. Wykorzystywanie lub niewłaściwe używanie tych znaków towarowych lub innych materiałów objętych prawami własności jest kategorycznie zabronione.
 

Informacje jawne i niezastrzeżone

Wszelki kontakt użytkownika z Celgene za pośrednictwem Witryny ma charakter jawny i niezastrzeżony.
 

Ochrona danych

Celgene przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z polityką i informacjami, które na zasadzie odniesienia stanowią część niniejszych Warunków. Są one dostępne pod adresem http://www.celgene.pl/polityka-prywatnosci/ oraz pod linkiem Polityka prywatności w prawym dolnym rogu. Zobowiązują się Państwo niezwłocznie informować nas o wszystkich przypadkach, w których okaże się, że wszelkie przechowywane przez nas dane osobowe są niedokładne i/lub nieaktualne. W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty, koszty, zniszczenia lub problemy poczynione komukolwiek przez fakt, że w zasadny sposób polegamy na dokładności danych osobowych, które Państwo nam przekazują.
 

Inne witryny i zasoby

W obrębie Witryny mogą być zamieszczane linki do innych witryn internetowych. Celgene umieszcza takie linki wyłącznie dla wygody użytkowników. Udostępnienie łącza nie oznacza, że Celgene promuje daną witrynę, jej treści oraz oferowane tam produkty i usługi. Celgene nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność innych witryn lub za zamieszczane tam treści. Użytkownik przechodzi do innych witryn internetowych na własne ryzyko, a korzystanie z tych witryn może podlegać odmiennym Warunkom użytkowania niż te obowiązujące w Witrynie.
 

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Celgene podejmuje wszelkie stosowne działania mające na celu zapewnienie rzetelności zamieszczanych w Witrynie informacji i treści, jednakże użytkownik odwiedzający Witrynę akceptuje fakt, że wszystkie materiały, informacje oraz usługi dostarczane są w postaci takiej, jakiej są, a Celgene nie daje żadnych gwarancji w zakresie dokładności, wiarygodności oraz aktualności zamieszczanych w Witrynie treści, w tym m.in. nie gwarantuje powodzenia handlowego, przydatności do określonego celu ani braku naruszenia praw osób trzecich.
 

Ograniczenie odpowiedzialności

Ani Celgene, ani podmioty powiązane, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, uszczerbki, w tym m.in. za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wtórne i pieniężne straty, utracone korzyści i zyski lub za szkody powstałe wskutek utraty danych albo zakłócenia działalności biznesowej wynikające z korzystania z Witryny lub z braku możliwości korzystania z niej.
 

Naprawienie szkody

Użytkownik zobowiązuje się przejąć od Celgene i podmiotów powiązanych odpowiedzialność cywilną z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań wnoszonych przez strony trzecie, a także wszelkich związanych z tym żądań, kosztów, szkód i wydatków wynikających lub powstałych w wyniku korzystania przez użytkownika z Witryny, przesyłania treści do lub z Witryny, naruszenia przez niego praw osób trzecich lub niestosowania się do Warunków użytkowania.
 

Jurysdykcja

Warunki użytkowania podlegają przepisom prawa Anglii i Walii i zgodnie z nimi będą interpretowane. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Londynie, w Anglii, w przypadku jakiegokolwiek postępowania sądowego wynikającego z korzystania przez użytkownika z Witryny lub z jej treści.
 

Zastrzeżenie praw

Celgene zastrzega sobie prawo do ograniczenia, wyłączenia lub zawieszenia dostępu do Witryny w dowolnym momencie bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Ponadto Celgene zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w obrębie Witryny, także w zakresie obowiązujących zasad, oraz modyfikowania Warunków użytkowania w dowolnym momencie bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego przeglądania Warunków użytkowania i zapoznawania się z wprowadzonymi zmianami.
 

Kontakt

W jaki sposób mogę się z wami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji?

Ogólne dane kontaktowe można znaleźć pod tym linkiem linkiem

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa prywatności bądź też w przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat stosowanych przez firmę Celgene praktyk w zakresie prywatności można się skontaktować z europejskim inspektorem ds. ochrony danych osobowych, wypełniając w tym celu formularz kontaktowy Polityka prywatności – kontakt z nami.

Można się również z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość email na adres biuro@celgene.com lub wysyłając pocztą tradycyjną pismo na adres:

Celgene Sp. z o.o
ul. Królowej Marysieńki 74
02-954 Warszawa