Ogólna polityka prywatności

Kliknij tutaj, aby pobrać lub wydrukować kopię Ogólnej Polityki Prywatności Celgene.

1. WPROWADZENIE I PODSUMOWANIE

Nasze zaangażowanie w ochronę prywatności

W Celgene uznajemy znaczenie ochrony danych osobowych i dokładamy wszelkich starań, aby należycie ochraniać prywatność informacji dotyczących wszystkich osób, z którymi współpracujemy, w tym pacjentów,  pracowników Celgene, przedstawicieli zawodów medycznych i pracowników organów regulacyjnych, naszych partnerów biznesowych oraz członków ogółu społeczeństwa.

Podstawowa informacja dotycząca Ogólnej polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera ważne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Celgene Corporation oraz jej oddziały na całym świecie i obrazuje nasze zaangażowanie w zapewnienie możliwości wyboru oraz kontroli w zakresie danych osobowych wszystkim osobom zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.

Zakres Ogólnej polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności została opracowana w szczególności w celu dostarczenia informacji: użytkownikom strony internetowej Celgene i aplikacji mobilnych, naszym akcjonariuszom, członkom ogółu społeczeństwa, którzy kontaktują się z Celgene, pacjentom stosującym nasze produkty oraz naszym partnerom biznesowym (w tym m.in. personelowi organów regulacyjnych, pracownikom dostawców i kontrahentów oraz osoby odwiedzające siedzibę Celgene). Polityka ta zawiera również informacje przeznaczone dla osób, które rozważają  podjęcie pracy w Celgene (Informacje dla kandydatów do pracy w Celgene ‒ patrz Punkt 11.), oraz dla pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych z zastosowaniem produktów medycznych Celgene (Informacja dla pacjentów i uczestników badań klinicznych – patrz Punkt 12.), a także wskazówki dotyczące uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat praktyk stosowanych w zakresie ochrony danych osobowych. W Ogólnej polityce prywatności przedstawiono także informację o stosowaniu przez Celgene plików cookies oraz podobnych technologii w ramach dostarczanych usług cyfrowych (Stosowanie plików cookies/wyłączenie funkcji Śledzenie (Do not track – patrz Punkt 15.).

Ponadto oprócz Ogólnej polityki  prywatności, opracowano także Klauzulę informacyjną o ochronie prywatności dotyczącą pracowników służby zdrowia, w której zawarto szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób wykonujących zawody medyczne.

Terminy Celgene, grupa, podmioty stowarzyszone, my, nas i nasze odnoszą się do Celgene Corporation oraz jej podmiotów stowarzyszonych na całym świecie.

Lista oddziałów i krajów, w których są one zlokalizowane dostępna jest w sekcji Celgene na świecie.

 

2. DANE OSOBOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE LUB SĄ PRZETWARZANE

Celgene może przetwarzać dane osobowe, w tym m.in:

 • Ogólne informacje, takie jak imię i nazwisko, adres do korespondencji i/lub adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia i inne informacje, w tym zdjęcia i obrazy cyfrowe, dane dotyczące płatności, dokumenty tożsamości wydane przez organ administracji publicznej (np. prawo jazdy, paszport, numer licencji zawodowej), umowy, preferencje w zakresie sposobu komunikacji, zapytania kierowane do Celgene.
 • Informacje związane z wykonywanym zawodem, takie jak nazwa zajmowanego stanowiska, informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, sieć kontaktów zawodowych, uczestnictwo w programach i aktywnościach związanych z wykonywanym zawodem.
 • Informacje dotyczące zdrowia oraz informacje biometryczne/genetyczne w odniesieniu do identyfikowalnych lub nieidentyfikowalnych osób gromadzone są wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i wyraźnie dozwolone obowiązującymi przepisami prawa (w tym w odniesieniu do prowadzonych przez Celgene programów zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa farmakoterapii lub w przypadku umożliwienia dostępu gościom odwiedzającym zakłady produkcyjne Celgene). 
 • Informacje cyfrowe gromadzone w wyniku korzystania przez użytkownika z witryny internetowej Celgene, takie jak adres IP, geolokalizacja, identyfikator urządzenia oraz dane przekazywane za pomocą plików cookies.

3. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

W większości przypadków Celgene zbiera informacje uzyskane bezpośrednio od zainteresowanej osoby, czasem jednak dane osobowe gromadzone są z publicznych źródeł informacji lub od stron trzecich, w tym m.in.:

 • Celgene może gromadzić informacje dotyczące pracowników służby zdrowia z publicznych źródeł informacji lub od stron trzecich w celach marketingowych i naukowych oraz w celu weryfikowania informacji dotyczących wykonywanego zawodu (w tym m.in. dostępu do publicznie dostępnej informacji, rejestrów krajowych lub baz danych należących do stron trzecich).
 • Pracownicy służby zdrowia lub inne strony trzecie mogą dostarczać Celgene informacji dotyczących pacjentów wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i wyraźnie dozwolone obowiązującymi przepisami prawa.
 • Celgene może gromadzić informacje z komputera lub innych urządzeń osób odwiedzających strony internetowe Celgene, takie jak protokół internetowy (IP), nazwa domeny, dostawca usług internetowych (ISP), informacje o dacie i godzinie przesłania zapytania oraz inne informacje dostarczane za pomocą funkcji śledzenia (Stosowanie plików cookies/wyłączenie funkcji Śledzenie [Do not track]– patrz Punkt 15.).
 • Zgromadzone informacje mogą być udostępniane w ramach grupy spółek Celgene, w tym oddziałom Celgene na całym świecie.

4. PRZYPADKI, W KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Celgene będzie przetwarzała dane osobowe wyłącznie w celach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawne, które mogą różnić się w zależności od miejsca zamieszkania danej osoby i od miejsca prowadzenia działalności przez Celgene. Cele przetwarzania danych osobowych mogą obejmować:

 • zarządzanie relacjami pomiędzy Celgene a innymi osobami, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania i uwagi, zapraszanie gości na wydarzenia organizowane przez Celgene, wypełnianie zobowiązań regulacyjnych;
 • współpracę i badania naukowe, w tym umożliwienie Celgene uzyskania większej liczby informacji i podejmowania korzystnych decyzji w procesie wyboru i angażowania pracowników służby zdrowia i kluczowych liderów opinii oraz w trakcie współpracy z nimi;
 • proces rekrutacji, przetwarzanie informacji dotyczących życia zawodowego w celu oceny danej osoby pod kątem wymogów rekrutacyjnych na określone stanowisko w Celgene;
 • analizy rynku przetwarzanie danych osobowych celem zapewnienia zgodności badań rynku z obowiązującym prawem. Celgene gromadzi informacje z wykorzystaniem badań ankietowych i wywiadów przeprowadzanych wśród pacjentów i pracowników służby zdrowia w celu udoskonalania naszych produktów;
 • marketing bezpośredni ‒ Celgene przetwarza dane osobowe w celu przekazania informacji marketingowej zgodnie z lokalnymi przepisami prawa (istnieje tu możliwość wyboru ‒ Dokonywanie indywidualnych wyborów: uprawnienia i dostęp do informacji ‒ patrz Punkt 8.);
 • sprawozdawczość wobec organów regulacyjnych przetwarzanie informacji wymaganych do wypełniania zobowiązań regulacyjnych, zwłaszcza w przypadku gdy dotyczy to zobowiązań związanych z zarządzaniem ryzykiem i bezpieczeństwem farmakoterapii oraz z przejrzystością, a także podobnych wymogów obowiązujących w sektorze farmaceutycznym;
 • wszelkie inne cele realizowane w relacjach pomiędzy Celgene a inną osobą.

Celgene będzie przetwarzała informacje w innych celach w ramach dozwolonych prawem (takich jak archiwizacja, badania naukowe lub badania rynku) lub gdy jest to wymagane prawem (takich jak zgłaszanie informacji dotyczących zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa farmakoterapii).

Podstawa prawna informacji osobowych

Celgene przetwarza informacje osobowe na podstawie wypełnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:

 • otrzymania zgody danej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych (w takim przypadku zgoda ta może być w każdym momencie wycofana);
 • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia zobowiązania umownego;
 • przetwarzanie danych osobowych jest wymagane ze względu na konieczność wypełnienia zobowiązania prawnego;
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów danej osoby; lub
 • przetwarzanie danych osobowych jest w uzasadnionym interesie Celgene, np. przetwarzamy informacje w celach naukowych i statystycznych, dane osobowe gości odwiedzających Celgene, naszych dostawców; ponadto przetwarzamy informacje w celu dokonania postępu naukowego, udoskonalenia naszych produktów i usług, ochrony naszych pracowników, kontrahentów, pacjentów, a także informacji oraz innych aktywów w celu zapobieżenia przestępstwom (takim jak oszustwo, przestępstwo finansowe oraz kradzież własności intelektualnej lub przemysłowej, a także w celu zachowania integralności procesów wytwórczych i innych operacji).

Szczególne kategorie danych

Ponadto w określonych jurysdykcjach (w tym w Europejskim Obszarze Gospodarczym) Celgene przetwarza dane należące do szczególnych kategorii (np. informacje dotyczące zdrowia, wyznania, pochodzenia etnicznego,  przynależności do związków zawodowych, orientacji seksualnej i życia seksualnego oraz dane genetyczne i biometryczne) – pod warunkiem, że jest to zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W przypadku przetwarzania danych należących do szczególnych kategorii Celgene powołuje się na określone uwarunkowania, w tym m.in.:

 • gdy dana osoba wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych (jak w przypadku pacjentów wyrażających zgodę na wystąpienie w materiałach marketingowych Celgene);
 • gdy przetwarzanie tych danych osobowych jest wymagane prawami i obowiązkami związanymi z zatrudnieniem;
 • gdy przetwarzanie tych danych osobowych jest podyktowane żywotnym interesem jakiejkolwiek osoby;
 • gdy przetwarzanie tych danych osobowych jest wymagane przepisami dotyczącymi służby zdrowia lub medycyny pracy zgodnie z umową zawartą z pracownikami służby zdrowia;
 • gdy przetwarzanie tych danych osobowych jest konieczne w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi.

5. MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celgene z siedzibą główną w Stanach Zjednoczonych prowadzi działalność w Europie, Azji oraz Ameryce Południowej i Północnej. Dane osobowe mogą być dostępne dla centrali Celgene w Stanach Zjednoczonych i niektórych jej oddziałów oraz dla określonych partnerów biznesowych lub dostawców na całym świecie. W przypadku gdy Celgene przetwarza dane osobowe w krajach, w których może nie obowiązywać taki sam poziom ochrony informacji osobowych, jak w kraju osoby, której dane są przetwarzane, Celgene jest zobowiązana wprowadzić uzasadnione i odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia prawne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem, w tym m.in. w odniesieniu do realizowania wiążących umów, które wymagają odpowiedniej ochrony danych osobowych.

W przypadku przesyłania danych osobowych mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) poza granice EOG lub do Szwajcarii Celgene podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia odpowiednich środków ochrony danych osobowych. Zabezpieczenia te obejmują zastosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych.

6. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Celgene ujawnia dane osobowe w przypadku gdy jest to w uzasadniony sposób niezbędne do osiągnięcia zgodnych z prawem celów biznesowych lub wymagane regulacjami prawnymi. Dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem i po wprowadzeniu ‒ tam, gdzie to możliwe ‒ stosownych zabezpieczeń mających na celu ich ochronę. Celgene może ujawnić dane osobowe dowolnemu członkowi naszej grupy kapitałowej, czyli oddziałom Celgene, spółce dominującej i jednostkom od niej zależnym.

Mając na celu prowadzenie swojej działalności, Celgene może ujawniać dane osobowe także stronom trzecim, takim jak organy publiczne/regulacyjne lub państwowe/rządowe (władze rządowe, w tym departamenty zajmujące się sprawami socjalnymi i wynagrodzeniami), dostawcy usług (m.in. audytorzy, usługi IT, wsparcie w prowadzeniu prób klinicznych i  badań naukowych), partnerzy biznesowi i współpracownicy (np. zewnętrzni naukowcy), osoby i podmioty kontrolujące i wspierające Celgene w zakresie zarządzania zgodnością w medycynie i ochronie zdrowia.

W przypadku przejęcia Celgene lub nabycia całości aktywów Celgene przez stronę trzecią dane osobowe przechowywane przez nas będą jednym z transferowanych aktywów lub jeśli na Celgene ciąży obowiązek ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych związany z prawnymi i regulacyjnymi zobowiązaniami lub wymogami.

Ponadto Celgene może także ujawnić dane osobowe  w celu wyegzekwowania wszelkich umów zawartych z osobami fizycznymi lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa pracowników Celgene, pacjentów lub innych osób (np. gości odwiedzających siedziby Celgene).

7. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Celgene nie podejmuje decyzji bazujących wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym  nie profiluje danych osobowych, chyba że zostanie postanowione inaczej.

8. DOKONYWANIE INDYWIDUALNYCH WYBORÓW: UPRAWNIENIA I DOSTĘP DO INFORMACJI

Dostęp do danych osobowych, ich przeglądanie i usuwanie

Zgodnie z obowiązującym prawem prywatności danych (np. z przepisami europejskiego rozporządzenia ochrony danych osobowych) każda osoba może zażądać kopii swoich informacji osobowych przechowywanych przez Celgene. Ma ona także prawo do przeglądania, poprawiania lub usuwania takich informacji. Prawo do zarządzania swoimi informacjami osobowymi może być ograniczone względami prawnymi lub regulacyjnymi ‒ patrz niżej punkt Poszanowanie praw jednostki do ochrony prywatności.

Zgoda marketingowa

Osoba fizyczna ma prawo odmówić zgody na przetwarzanie jej danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, przekazywania informacji naukowej lub wysyłki newsletterów. Tam, gdzie ma to zastosowanie należy skorzystać z opcji opt-out lub anulować subskrypcję przy użyciu funkcji Unsubscribe; w przypadku dysponowania zarejestrowanym łączem internetowym lub korzystania z jakichkolwiek zasobów Celgene i posiadania konta użytkownika można zaktualizować swoje dane osobowe i preferencje tutaj

patrz niżej punkt Poszanowanie praw jednostki.

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i dodatkowe prawa

Zgodnie z obowiązującym prawem prywatności danych (np. z przepisami europejskiego rozporządzenia ochrony danych osobowych), tam gdzie Celgene przy przetwarzaniu danych osobowych powołuje się na uzasadniony interes lub interes publiczny oraz tam gdzie Celgene prowadzi działania z zakresu marketingu bezpośredniego, osoby fizyczne mogą oficjalnie wyrazić brak zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w tych celach (prawa obowiązujące niezależnie od tych opisanych powyżej w punkcie Zgoda marketingowa). Osoby, chcące skorzystać z prawa do wrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez Celgene winny wyraźnie sformułować taki brak zgody w komunikacji z Celgene.

W określonych okolicznościach osobom przysługują dodatkowe prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawo do żądania przekazania kopii danych osobowych w formie cyfrowej osobie zainteresowanej lub stronom trzecim.

Patrz niżej punkt Poszanowanie praw jednostki do ochrony danych.

Poszanowanie praw jednostki do ochrony prywatności

W celu skorzystania z praw jednostki należy wypełnić krótki formularz kontaktowy dostępny tutaj,

a zgłoszona prośba zostanie przekazana do stosownego działu Celgene. W zależności od obwiązujących regulacji prawnych i natury zgłoszenia, osoba je składająca może zostać poproszona o udzielenie dodatkowych informacji (w tym danych wymaganych do jej identyfikacji).

Prawa osób zamieszkujących w Europie do złożenia skargi do organów ds. ochrony danych

W przypadku gdy jakakolwiek osoba zamieszkująca na terenie EOG lub Szwajcarii  uzna, że Celgene przetwarza jej dane osobowe w sposób bezprawny lub narusza jej prawa albo zapisy Ogólnej polityki prywatności, ma ona prawo do złożenia skargi bezpośrednio do właściwego organu ds. ochrony danych.

Bez ograniczania innych praw do składania skarg bezpośrednio do organów ds. ochrony danych Celgene jest zaangażowana w ochronę prywatności, dlatego wszelkie skargi i zażalenia mogą być kierowane do Celgene za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj.

9. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przechowywane przez   Celgene nie dłużej niż to konieczne do realizacji określonych celów biznesowych lub celów w jakich były one gromadzone. Dane osobowe mogą być przechowywane przez Celgene przez dłuższy okres w przypadkach, w których tak stanowi obowiązujące prawo lub wymogi regulacyjne, lub gdy jest to przez prawo dopuszczalne.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – BEZPIECZEŃSTWO

W Celgene stosujemy odpowiednie środki techniczne i działania organizacyjne mające na celu ochronę prywatności. Podejmujemy stosowne kroki w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

11. INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W CELGENE

Celgene przetwarza informacje w celu identyfikowania kandydatów do pracy, analizy podań o pracę oraz prowadzanie innych działań kadrowych niezbędnych do oceny i wykorzystania aplikacji do pracy. Przetwarzane informacje mogą obejmować takie dane jak: stanowisko, informacje na temat wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, publikacje i działalność naukowa, sieci kontaktów zawodowych oraz programy i działania, w których uczestniczył kandydat lub kandydatka do pracy.

12. INFORMACJA DLA PACJENTÓW I UCZESTNIKÓW BADAŃ KLINICZNYCH

Celgene przetwarza informacje pacjentów korzystających z terapii i usług Celgene, a także uczestników badań klinicznych powiązanych z lekami Celgene. Ponadto Celgene może mieć dostęp do informacji o pacjentach na mocy umów o współpracy ze stronami trzecimi (np. danych genetycznych).  Imię i nazwisko pacjenta, numer identyfikacyjny oraz inne informacje umożliwiające ustalenie jego tożsamości zostaną zastąpione kodem. Zakodowane dane z badania będą wykorzystywane wyłącznie do celów badania oraz obserwacji bezpieczeństwa i skuteczności badanego leku. Dostęp do takich danych będą mieli wyłącznie uprawnieni członkowie zespołu lekarza prowadzącego badanie, uprawniony personel Celgene oraz uprawnione podmioty zewnętrzne wspierające Celgene w prowadzaniu badania. Celgene może przesyłać zakodowane dane dotyczące badań poza kraj zamieszkania uczestnika badania (np. do Stanów Zjednoczonych) w celu przetwarzania lub przesyłania ich do właściwych organów. Aby uzyskać więcej informacji – patrz Punkt 5. Miejsce przetwarzania danych osobowych.

Celgene nie będzie miała dostępu do danych osobowych ani do danych kontaktowych pacjentów oraz uczestników badań klinicznych i nie zamierza identyfikować osobowo poszczególnych osób. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie przetwarzania informacji, należy skontaktować się z lekarzem lub z ośrodkiem prowadzającym badania kliniczne. Celgene będzie przetwarzać zakodowane informacje pacjentów oraz uczestników badań, które mogą obejmować np. rok urodzenia, inicjały czy losowo przypisany unikatowy identyfikator. Z takimi zakodowanymi danymi mogą być powiązane informacje dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego, informacje na temat diety, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, informacje z zakresu bezpieczeństwa, a także inne informacje medyczne. Dane te zbierane są w trakcie prowadzenia badań klinicznych i mogą obejmować dane osobowe specjalnych kategorii.

Celgene może też udostępniać informacje zebrane podczas prób klinicznych naukowcom spoza firmy Celgene do dalszych badań naukowych, leżących w interesie zdrowia publicznego. Jednak naukowcy ci nie otrzymają od Celgene informacji na temat tożsamości pacjentów ani uczestników badań klinicznych.

Ponadto będziemy także przetwarzać informacje, których pacjenci i uczestnicy badań klinicznych dobrowolnie nam udzielą, np. będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi informacje, których nam dostarczą wraz z zapytaniem dotyczącym naszych leków. Takie informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku uczestników oraz innych osób poniżej 18. r.ż. informacje będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a do ich przetwarzania niezbędne będzie upoważnienie rodzica lub opiekuna prawnego.

13. INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Celgene przetwarza informacje dotyczące pracowników służby zdrowia, takie jak informacje kontaktowe do celów komunikacji firmowej, informacje zawarte w umowie, informacje finansowe i inne dane związane ze świadczonymi usługami oraz z zaproszeniami na wydarzenia lub szkolenia, informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, informacje związane z przetwarzaniem przesłanych przez pracowników służby zdrowia  wniosków, a także informacje gromadzone w celach zarządzania niektórymi działaniami komercyjnymi.

Dane osobowe pracowników służby zdrowia mogą być łączone z innymi informacjami na ich temat, którymi już dysponujemy i/lub które uzyskamy z wykorzystaniem dostępnych publicznie źródeł, w tym m.in. publikacji naukowych i medycznych, rejestrów krajowych bądź internetu. Aby uzyskać wgląd w te informacje, należy skorzystać z Formularza kontaktowego.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych dotyczące pracowników służby zdrowia przez Celgene, można znaleźć w naszej Klauzuli informacyjnej o ochronie prywatności dotycząca pracowników służby zdrowia

14. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECI

Ani witryny Celgene, ani jej aplikacje mobilne nie są przeznaczone lub zaprojektowane dla dzieci poniżej 13. r.ż. Nie gromadzimy danych osobowych użytkowników, o których wiemy, że nie ukończyli 13. r.ż. ( Informacja dla pacjentów i uczestników badań klinicznych – patrz Punkt 12.).

15. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES/WYŁĄCZENIE FUNKCJI ŚLEDZENIA (DO NOT TRACK)

Celgene w swoich witrynach, aplikacjach mobilnych oraz innych serwisach cyfrowych może korzystać z rozwiązań technologicznych, takich jak pliki cookies (ciasteczka) lub inne podobne rozwiązania służące do śledzenia, w tym do geolokalizacji. Cookie to mały plik tekstowy umieszczany na urządzeniu użytkownika, które wykorzystujemy w następujących celach:

 • upewnienie się, że korzystanie z naszego serwisu będzie wydajniejsze, szybsze i łatwiejsze dla użytkowników dzięki zapamiętywaniu preferencji użytkownika, takich jak wybór języka, ustawienia wyświetlania i inne ustawienia, podtrzymywanie sesji, a także w celu uwierzytelnienia. Pomaga nam to udoskonalić korzystanie z naszego serwisu. Pliki cookies nazywane są również identyfikatorami sesji, uwierzytelniającymi plikami cookies oraz plikami cookies indywidualnych ustawień interfejsu użytkownika;
 • uzyskania użytecznej wiedzy na temat wykorzystywania naszej witryny poprzez zbieranie informacji o liczbie odwiedzających i innych sposobach korzystania z niej. Pomaga nam to udoskonalić nasz serwis. Te pliki cookies nazywane są także plikami analitycznymi. Do tych celów wykorzystujemy różne usługi, takie jak Google Analytics, co oznacza, że Google i inni podobni dostawcy mogą również mieć dostęp do tych informacji (w tym do adresu IP i innych identyfikatorów sprzętowych, takich jak numer IMEI czy adres MAC).
 • zapewnienia wygodnego dostępu do naszych stron w serwisach społecznościowych. Pomaga nam to w przekierowaniu użytkownika na nasze strony w serwisach Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, YouTube czy Pinterest, i co za tym idzie do udostępnionych tam treści. Takie ‘wtyczki mediów społecznościowych’ mogą przechowywać pliki cookies lub podobne rozwiązania technologiczne na komputerze użytkownika lub jego innym urządzeniu. Oznacza to, że te serwisy społecznościowe mogą mieć dostęp do tych informacji (w tym do adresu IP) oraz mogą rozpoznawać, że użytkownik korzystał z witryny Celgene.

Odpowiednie ustawienia przeglądarki użytkownika pozwalają zarządzać plikami cookies, a nawet je odrzucać. Należy pamiętać, że jeżeli przeglądarka użytkownika automatycznie odrzuca pliki cookies, jego doświadczenia przy odwiedzaniu stron internetowych będą się różnić; preferencje użytkownika mogą nie zostać zapamiętane, pewne funkcje mogą nie być dostępne, zaś użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych obszarów lub opcji strony.

Należy pamiętać, że Celgene nie reaguje obecnie na ustawienia przeglądarki Nie zezwalaj na śledzenie. Celgene nieustannie sprawdza nowe technologie i w przyszłości może wdrożyć nowo opracowane standardy.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat plików cookies, typów plików cookies i sposobu zarządzania nimi, w tym także sposobu ich blokowania i usuwania, należy odwiedzić stronę: http://www.allaboutcookies.org

16. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Celgene może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę prywatności  poprzez publikację zmian na stronie www.celgene.pl/polityka-prywatnosci/ogolna-polityka-prywatnosci/.W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian Celgene poinformuje o tym bezpośrednio wszystkich zainteresowanych, jeśli będzie miała taki obowiązek prawny, lub opublikuje widoczne zawiadomienie na stronie www.celgene.pl/polityka-prywatnosci/.

Prosimy o regularne sprawdzanie treści naszej Polityki prywatności.

17. POLITYKA PRYWATNOŚCI ‒ KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności oraz w celu uzyskania informacji na temat praktyk Celgene w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

W celu skontaktowania się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych lub z Głównym Specjalistą ds. Prywatności w Celgene należy wypełnić Formularz kontaktowy lub przesłać korespondencję pocztą na adres:

(mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Szwajcarii, Azji, Bliskiego Wschodu oraz Afryki)

EU/Swiss Data Protection Officer
Route de Perreux, 1,
2017 Boudry,
Switzerland

(mieszkańcy USA i Kanady):

Chief Privacy Officer
86 Morris Avenue,
Summit, NJ 07901,
USA

Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r.